O PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2012/2013 SERÁ DENDE O 15 ATA O 30 DE XUÑO

Poderán solicitar praza no PAI, os/as nenos/as con idades comprendidas entre  os 3 meses e os 3 anos

Documentación:

 • -    Fotocopia compulsada do DNI dos pais ou titores.
 •  
 • -    Fotocopia compulsada do Libro de Familia.
 • -    Certificado de convivencia e empadroamento expedidos polo Concello.
 •  
 • -    Fotocopia dos xustificantes de situación laboral e ingresos económicos da unidade de convivencia (nóminas, declaración da renta e xustificantes de prestacións)
 •      
 • -    Fotocopìa da tarxeta de desemprego, de ser o caso
 •  
 • -    Copia compulsada de certificado de minusvalía, de ser o caso.
 •      
 • -    Fotocopia do título de familia numerosa, de ser o caso.
 •      
 • -    2 fotografías
 • -    Certificado médico
 • -    Fotocopia do libro de vacinas
 • -    Fotocopia tarxeta sanitaria

Para máis información e presentación de solicitudes, dirixirse ó Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981689001.