Lista de aprobados do 2º exercicio e convocatoria 3º exercicio

ANUNCIO

Exáminados os exámes entregados polos opositores que se presentaron ó segundo exercicio do proceso selectivo aberto para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, procédese á publicación da listaxe de aqueles que superaron a proba xunto coa nota acadada.
Asímesmo sinálase, para a celebración do terceiro exercicio as once horas do días vinteoito de agosto de 2012, na Aula Informática de Trazo, en Viaño Pequeño.

Apelidos e nome Cualificación
Bello Pardo, Irene 15,50
Castro Cancelo, María Isabel 14,00
Castro Souto, Inés 11,50
Lamas Taibo, Isabel 16,00
López Casal, Santiago 10,00
Pereiro Muíño, Natalia 18,00
Slater Andión, Inés Margarita 18,00

Trazo, a 11 de agosto de 2012
O Secretario