Lista de aprobados do 3º exercicio

ANUNCIO

Exáminados os exámes entregados polos opositores que se presentaron ó terceiro exercicio do proceso selectivo aberto para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, procédese á publicación da listaxe de aqueles que superaron a proba xunto coa nota acadada tanto nesta como nas anteriores probas realizadas, así como a nota final resultante.

Apelidos e Nome

1º exerc.

2º exerc.

3º exerc.

Cualificación

Castro Souto, Inés

12,00

11,50

13,25

36,75

Pereiro Muíño, Natalia

13,75

 18,00

18,25

50,00

Trazo, a 14 de setembro de 2012

O Secretario,